AGBU Leadership in New York

February 2, 2018

2018-2-2 Chahe in NY

February 2, 2018 - AGBU office leadership from Yerevan to Los Angeles and Toronto to Sao Paolo joined together for three days of strategy sessions hosted by the AGBU headquarters in @agbuglobal, New York. This served as an opportunity for brainstorming and aligning of the global vision to ensure that we continue to serve the Armenian nation collaboratively and efficiently. Continued follow up sessions will be held throughout the year to build on this already strong foundation.

 

ՀԲԸՄիութեան Նիւ Եորքի Կեդրոնական Վարչութեան հրաւէրով, աշխարհի չորսդին՝ ՀԲԸՄիութեան քոյր Մասնաճիւղերու ներկայացուցիչներ, Նիւ Եորքի մէջ համախմբուեցան եւ մաս կազմեցին եռօրեայ Միութենական համաժողովին:
Սոյն միջոցառումի նպատակն էր, միաւորելու ՀԲԸՄիութեան միջազգային տեսլականը: